Get Adobe Flash player

Menu

– Apostolat Maryjny

Jest to ruch zatwierdzony przez ks. Prymasa Polski Józefa Glempa pismem z dnia 6 lutego 1992 roku nr 427/92. Pismo to stwierdza, że 252 Konferencja Biskupów Diecezjalnych przyjęła statut Apostolatu Maryjnego w Polsce i wyraziła zgodę, by Apostolat Maryjny mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.

Apostolat Maryjny to grupa osób mających na celu szerzenie dobra w najbliższym otoczeniu.

Głównym środkiem apostolskiego działania jest Cudowny Medalik, który jest przekazywany ludziom chorym, cierpiącym, zaniedbanym pod względem religijnym.

W Parafii św. Brata Alberta Apostolat Maryjny został powołany do istnienia w październiku 2000roku przez Moderator Diecezjalną panią mgr Halinę Pilewską.

 

Cudowny Medalik Niepokalanej

       Początki Cudownego Medalika są związane z objawieniami Matki Bożej, jakie miały miejsce w Paryżu w 1830 r., w kaplicy przy ulicy du Bac.
W sobotę 27. listopada 1830 r. Niepokalana objawiła się siostrze Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré, powierzając jej misję wybicia medalika według podanego wzoru:Powiedz, aby wybito medalik według tego wzoru – mówi Najświętsza Dziewica.
Osoby, które będą go z ufnością nosiły, zwłaszcza na szyi, otrzymają wiele łaski.
Medalik rozpowszechnił się bardzo szybko w cudowny sposób. Za jego pośrednictwem działy się niezliczone nawrócenia i uzdrowienia.
Ludzie doznawali szczególnej opieki Matki Bożej. Wobec tych nadzwyczajnych faktów, arcybiskup Paryża, De Quelen, wydał oficjalne zarządzenie przeprowadzenia badań dotyczących pochodzenia Medalika oraz zjawisk, jakie miały miejsce za jego przyczyną.
Wniosek przeprowadzonego dochodzenia był następujący:Nadzwyczajna szybkość, z jaką ten medalik się rozpowszechnił, ogromna liczba wybitych i rozprowadzonych medalików, zadziwiające dobrodziejstwa
i specjalne łaski, jakie wierni otrzymali dzięki pokładanej w nim ufności wydają się być znakami, poprzez które niebo chciało potwierdzić rzeczywistość objawień, prawdziwość zeznań św. Katarzyny Labouré oraz potrzebę rozpowszechnienia medalika.

Na awersie medalika, wokół postaci Matki Bożej, znajduje się napis:

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Z rąk Matki Bożej rozchodzą się promienie. Są one symbolem łask, które Maryja nam wyprasza u swego Syna.
Maryja depcze głowę węża, czyli szatana, aby ukazać, że z jej pomocą możemy zwyciężyć wszelkie zło.

Na rewersie znajduje się litera M połączona poprzeczną belką z górującym nad nią krzyżem. Symbol ten wskazuje, że Syn Boży zbawia nas przez swoją mękę i śmierć na krzyżu w obecności swojej Matki stojącej pod krzyżem. Poniżej litery M są dwa serca: Jezusa, otoczone koroną cierniową i serce Maryi przebite mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa
i Jego Matki do nas wszystkich.
Dwanaście gwiazd wskazuje na Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów i przypomina, że jesteśmy wezwani do apostolstwa i życia w świetle Ewangelii.

Już po objawieniach Katarzyna Labouré powiedziała swojemu spowiednikowi,
ks. J. M. Aladelowi:

Najświętsza Dziewica chce, abyś założył Stowarzyszenie Dzieci Maryi,
któremu przez Jej pośrednictwo będą udzielane liczne łaski.

Pierwsze stowarzyszenie, złożone z samych dziewcząt, powstało 8. września 1837 r.
w parafii św. Piotra du-Gros-Caillou w Paryżu. Z upływem czasu powstawały również stowarzyszenia grupujące młodzież męską oraz przeznaczone dla wszystkich Stowarzyszenie Cudownego Medalika Niepokalanego Poczęcia NMP.

Współcześnie miliony osób noszą Cudowny Medalik i za pośrednictwem Maryi wypraszają liczne łaski Boże. Również w naszej parafii powatało Stowarzyszenie Cudownego Medalika