Get Adobe Flash player

Menu

Projekty Unijne

Zaproszenie do składania ofert od 06 do 14.11.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE KONFESJONAŁ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE KONFESJONAŁ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PODJAZDY PARAFIA 2023

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE PODJAZDY

 

 

 

 

 

 

Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne

logo RP

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” 

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Projekt jest realizowany przez Gminę Busko-Zdrój w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi, tj.: Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku-Zdroju, Spółdzielnią Mieszkaniową os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, Wspólnotami Mieszkaniowymi: Al. Mickiewicza 10A, Al. Mickiewicza 20A, os. Orła Białego 7 oraz Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju.

W Projekcie zostały ujęte następujące zadania:

 • rozbudowa, przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” z zamontowaniem odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowaniem przyległego terenu;
 • adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia;
 • wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ul. Sz. Starkiewicza łączącej Park Zdrojowy z terenem wokół Szpitala dziecięcego „Górka”;
 • zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. K. Pułaskiego wraz z doposażeniem istniejących terenów rekreacyjnych;
 • budowa łączników między ul. Grotta, a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju;
 • zagospodarowanie terenu między ul. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową oraz parku „Małpi Gaj”;
 • Przebudowa ul. 1-go Maja – etap I (na odcinku od ul. Parkowej do ul. gen. F. Rzewuskiego) i ul. gen. F. Rzewuskiego, rozbudowa ul. Rokosza, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. gen. F. Rzewuskiego z ul. Rokosza;
 • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, po nieczynnych studniach;
 • montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji;
 • wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
 • zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych (zadanie realizowane przez Partnerów Projektu);
 • zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym (zadanie realizowane przez Partnera Projektu);
 • utworzenie stoisk targowych przy al. A. Mickiewicza.

W dniu 15.03.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 zmienioną aneksami z 30.07.2018 r. i 20.12.2018 r. o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 35 083 382,83 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 34 640 504,93 zł.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 19 857 342,57 zł, co stanowi 60 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2021 r.

Zadania zrealizowane przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju

Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju zakończyła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół kaplicy św. Anny w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju, obejmujące m.in. budowę wolnostojącej altany parkowej, wymianę nawierzchni oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektu. Koszt całkowity zadania Parafii wyniósł 283 162,68 zł., wkład Unii Europejskiej 169 897,61 zł.