Get Adobe Flash player

Menu

Projekty Unijne

Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne

logo RP

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” 

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Projekt jest realizowany przez Gminę Busko-Zdrój w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi, tj.: Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku-Zdroju, Spółdzielnią Mieszkaniową os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, Wspólnotami Mieszkaniowymi: Al. Mickiewicza 10A, Al. Mickiewicza 20A, os. Orła Białego 7 oraz Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju.

W Projekcie zostały ujęte następujące zadania:

 • rozbudowa, przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” z zamontowaniem odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowaniem przyległego terenu;
 • adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia;
 • wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ul. Sz. Starkiewicza łączącej Park Zdrojowy z terenem wokół Szpitala dziecięcego „Górka”;
 • zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. K. Pułaskiego wraz z doposażeniem istniejących terenów rekreacyjnych;
 • budowa łączników między ul. Grotta, a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju;
 • zagospodarowanie terenu między ul. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową oraz parku „Małpi Gaj”;
 • Przebudowa ul. 1-go Maja – etap I (na odcinku od ul. Parkowej do ul. gen. F. Rzewuskiego) i ul. gen. F. Rzewuskiego, rozbudowa ul. Rokosza, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. gen. F. Rzewuskiego z ul. Rokosza;
 • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, po nieczynnych studniach;
 • montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji;
 • wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
 • zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych (zadanie realizowane przez Partnerów Projektu);
 • zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym (zadanie realizowane przez Partnera Projektu);
 • utworzenie stoisk targowych przy al. A. Mickiewicza.

W dniu 15.03.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 zmienioną aneksami z 30.07.2018 r. i 20.12.2018 r. o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 35 083 382,83 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 34 640 504,93 zł.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 19 857 342,57 zł, co stanowi 60 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2021 r.

Zadania zrealizowane przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju

Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju zakończyła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół kaplicy św. Anny w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju, obejmujące m.in. budowę wolnostojącej altany parkowej, wymianę nawierzchni oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektu. Koszt całkowity zadania Parafii wyniósł 283 162,68 zł., wkład Unii Europejskiej 169 897,61 zł.