Get Adobe Flash player

Menu

– ADPC

APOSTOLSKIE DZIEŁO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM

Grupa ADPC ma swój specyficzny charyzmat i zadania. U podstaw ich leży bezinteresowna miłość wyrażająca się w niesieniu pomo­cy zmarłym, którzy zdani są na pomoc swych braci w Chrystusie. Śmierć jest bramą do życia wiecznego, które wysłużył nam Chrystus Odkupiciel i którym pragnie ob­darzyć każdego, kto przechodzi do wieczności. Niestety, nie każdy jest przygotowany by od razu przyjąć ten dar. Człowiek, który w życiu ziemskim nie kochał Boga „z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił” (Pwt 6,5), zaniedbywał przykazanie miłości bliźniego, chociaż umarł pojednany z Panem Bogiem po­trzebuje jeszcze oczyszczenia, które nazywamy czyśćcem. Jak wiemy zmarli będący w stanie oczyszczenia nie mogą sobie w niczym pomóc, ale dzięki Bożemu miłosierdziu mogą mieć udział w pomocy ofiarowanej im w łączności z Męką Chrystusa przez członków Kościoła pielgrzymu­jącego.

Najpiękniejszym, najcenniejszym i największym darem jaki możemy ofiarować naszym zmarłym jest Msza świę­ta. Jest ona modlitwą i ofiarą samego Chrystusa, którą ra­zem z Nim ofiarujemy Ojcu Niebieskiemu za tych, którzy jeszcze czekają na naszą pomoc. W ten sposób wyrażamy im swoją miłość, wdzięczność, pamięć. Msza święta jest uprzywilejowanym czasem i miejscem, kiedy możemy w tajemnicy świętych obcowania spotykać się z naszymi bli­skimi, którzy przeszli już do wieczności, za których obec­nością tęsknimy.

Grupa ADPC przez zamawianie każdego miesiąca Mszy świętej za zmarłych potrzebujących pomocy okazuje swą czynną miłość wobec nich oraz przypomina wiernym o wartości Ofiary Chrystusowej za tych co odeszli już do wieczności. Z wielką radością przyjęliśmy informację Księdza Proboszcza zawartą w homilii, że powoli pojawia się praktyka, że z okazji pogrzebu zamawiane są Msze święte przez bliskich czy sąsiadów za zmarłego. Naszym pragnieniem jest, aby stała się ona powszechna.

Ten rodzaj apostolstwa jest także pragnieniem Jezusa Miłosiernego. Kiedy św. s. Faustyna zapytała Pana Jezusa za kogo jeszcze powinna się modlić, Zbawiciel pouczył ją przez wizję czyśćca, że chce aby modliła się za dusze czyśćcowe. (Dz. Nr 20). Innym razem usłyszała z Jego ust: „Wstępuj często do czyśćca, bo tam cię potrzebują”. Można powiedzieć że członkowie ADPC realizują to pragnienie Chrystusa, uczestnicząc równocze­śnie w Jego obietnicy: „Błogosławieni miłosierni, albo­wiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).